Löytyykö lähipiiristä jatkaja vai pitääkö yritykselle etsiä ulkopuolinen ostaja? Miten osakassopimus, testamentti tai avioehtosopimus vaikuttaa omistajanvaihdoksen on-nistumiseen? Minkä arvoinen yritys on? Miten rahoitus järjestetään? Miten verotus menee?

Sukupolvenvaihdos on aina haastava prosessi ja varautuminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti omistajayrittäjän näkökulmasta sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa omistajanvaihdoksen onnistumiseen ja verohuojennuksia.

Osakassopimus, yhtiöjärjestys, avioehtosopimus ja testamentti

Omistajayrittäjän omistusta on järkevää turvata osakassopimuksella, avioehtosopimuksella sekä testamentilla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen laatimisessa tai päivittämisessä kannattaa huomioida omistajayrittäjän omistukseen liittyvät seikat ja varautuminen tulevaan.

Osakassopimuksella voidaan poiketa osakeyhtiölain tahdonvaltaisista säännöksistä ja laajentaa tai rajoittaa osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakassopimuksessa sovitaan usein muun muassa yhtiön osakkeiden luovuttamisesta ja yhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksenteosta määrätyissä asioissa.

Osakassopimuksella voidaan esimerkiksi asettaa sopimuksen osapuolille myötämyyntivelvollisuus tietyissä tilanteissa tai turvata osakeomistuksen pysyminen perhepiirissä ehdolla, jossa osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä osakkeita ilman osake-enemmistön suostumusta.

Toisaalta myös yhtiöjärjestykseen otettavilla lunastus- ja suostumuslausekkeilla voidaan rajoittaa osakkeiden siirtymistä epätoivotuille ulkopuolisille tahoille. Toisin kuin osakassopimuksen osalta, osakkeita hankkiva ulkopuolinen ostaja ei voi milloinkaan vedota vilpittömään mieleensä yhtiöjärjestyksen rajoituslausekkeiden olemassaolon suhteen.

Avioehtosopimuksella avio-oikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan. Suositeltavaa on, että avioehtosopimuksessa yritysomaisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, saatetaan ositustilanteessa joutua luovuttamaan yrityksen osakkeita tai pahimmassa tapauksessa myymään yritys tasingon maksamiseksi. Testamentilla puolestaan yritysomaisuus voidaan testamentata tietylle henkilölle ja määrätä, että testamentinsaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta luovutettuun omaisuuteen tai sen tuottoon. Testamentilla voidaan osaltaan myös vaikut-taa perintöveron määrään. Avioehtosopimuksen ja testamentin laatimisessa on syytä huomioida niiden muodostama kokonaisuus. Avioehtosopimusta ja testamenttia sekä niiden käyttöalaa ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään.

Luovuttajan verohuojennukset

Huojennussäännösten osalta on keskeistä hahmottaa huojennusten saamisen ja menettämisen edellytykset. Sukupolvenvaihdoksessa yritys voidaan luovuttaa joko vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti. Vastikkeellisissa luovutuksissa lähtökohta on, että luovutuksesta menee veroa. Huojennussäännösten avulla luovuttaja voi kuitenkin tietyin edellytyksin välttyä luovutusvoiton verolta.

Luovutuksen verovapauden edellytyksiä on kolme. Luovutuksen tulee koskea osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään kymmenen prosentin omistusosuuteen yhtiössä, luovutuksen saajana tulee olla laissa määritelty lähisukulainen ja omaisuuden on tullut olla yli kymmenen vuotta luovuttajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta luovuttaja on saanut omaisuuden vastikkeettomasti.

Luovutuksen tapahtuessa vastikkeetta perintö- ja lahjaveroa voidaan tietyin edellytyksin huojentaa. Huojennuksen saaminen edellyttää, että perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai sen osa.

Lahja- tai perintövero määrätään pääsäännön mukaan lahjan tai perinnön käyvän arvon mukaan. Osakkeen arvo sukupolvenvaihdoksessa lasketaan kuitenkin arvosta-malla osakeyhtiön yritysvarallisuus määrään, joka vastaa 40 prosenttia osakkeiden verotuksessa vahvistetusta verotusarvosta.

Lopuksi

Suurimmiksi haasteiksi sukupolvenvaihdoksissa on koettu verotus, rahoitus, yrityksen arvon määrittäminen ja jatkajan valitseminen. Ratkaiseva tekijä omistajanvaihdospro-sessin onnistumisessa on prosessin suunnitelmallinen toteuttaminen. Asiantunteva apu kannattaakin ottaa mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnitelman laatimiseen ja sen toteuttamiseen.

Touko Raitis
asianajaja, varatuomari, Senior Associate, Eversheds Asianajotoimisto Oy